Политика за защита на личните данни

  •      www.divamagazine.bg приема и публикува политики за обработване на лични данни и бисквитки.
  •       www.divamagazine.bg, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. www.divamagazine.bg може да използва информацията единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.
  •       Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

            Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица (“Политика”). В случай че не сте съгласни с някои от условията, може да няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

            С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.divamagazine.bg (“Сайта”), Муузон Глобъл Медия ЕООД („Муузон“/ „Ние“) с адрес на управление: ул. Георги С. Раковски № 99, София, ЕИК: 205406583, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни Муузон спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас, и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

  1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги Муузон обработва информация относно следните Субекти на данни:

            (а) физически лица, посетители на Сайта;

            (б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Муузон;

            (в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Муузон.

  • Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

            2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате информацията, предоставяна чрез Сайта. Във формите, чрез които могат да се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме доброволния характер на предоставяне на данните.

(а) Данни. Сайтът може да се съхранява информация за извършването на посещение (дата, час и IP адрес).

Кореспонденция, жалби и сигнали

            С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез комуникация от Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на Муузон, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на Муузон и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта могат да се използват логове със следните цели:

– За подсигуряване на надеждното функциониране и установяване на технически проблеми;

– За подсигуряване сигурността и откриване на злонамерени действия;

– За развитие и подобряване на Сайта;

– За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;

– Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

  • Цели за обработване на лични данни 

            Муузон събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:

– Цели, необходими за показване и извършване на услуги на Муузон;

– Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Муузон;

– Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;

– Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Муузон.

  • Сключване и изпълнение на договор

            Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договор между Вас и Муузон, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на дейностите по предоставяне на услугите по договор.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на Муузон и/или трети лица като други потребители, фирми и др. Тези цели включват:

– Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.

– Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Сайта.

– Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път.

– Приемане и обработване на получени поръчки, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

– Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Муузон, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на Муузон, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Муузон да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Сайта и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Муузон не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

            5.1. Доставчици и подизпълнители

Муузон използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици Муузон изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика, като тези лица не получават лични данни от Муузон.

            5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Муузон и/или потребители.

            5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

  • Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

            6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

            6.2. Право на достъп. 

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време.

            6.3. Право на коригиране. 

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез искане към Нас.

            6.4. Право на изтриване. 

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. 

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

            6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. 

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

            6.6. Право за уведомяване на трети лица. 

В случай, че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Важно е да имате предвид, че Муузон не е посредник при взаимоотношенията между Вас и други лица.

            6.7. Право на преносимост на данните. 

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. 

            6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

В Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

            6.9. Право на оттегляне на съгласие. 

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

            6.10. Право на възражение. 

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването, или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

            6.11. Право на жалба до надзорен орган. 

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  • ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Муузон не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

Spread the love