Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН divamagazine.bg

            I. ПРЕДМЕТ

            1.1.Тези общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МУУЗОН ГЛОБЪЛ МЕДИЯ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205406583, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Георги С. Раковски“ № 99, ет. 12, наричано по-долу за краткост Доставчик, и потребителите на електронния магазин divamagazine.bg“, наричан по-долу Електронен магазин.

            II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

            2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

            2.1.1. Наименование на Доставчика: „МУУЗОН ГЛОБЪЛ МЕДИЯ“ ЕООД

            2.1.2. Седалище и адрес на управление: град София, ул. „Георги С. Раковски“ № 99, ет. 12;

            2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: град София, ул. „Лавеле“ № 21, ет. 5;

            2.1.4. Данни за кореспонденция: град София, ул. „Лавеле“ № 21, ет. 5; електронна поща: editorial@divabg.com, тел.: 02/ 494 00 95

            2.1.5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205406583

            2.1.6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 205406583;

            III. OБЩИ ПОНЯТИЯ

            3.1. Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

            3.2. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин divamagazine.bg

            3.3. Продавач – divamagazine.bg“  

            3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма за администриране на търговски отношения между divamagazine.bg“ и Клиента, чрез който Клиентът заявява на електронния магазин, намерението си за поръчка.

            3.5. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача divamagazine.bg“ и Купувача, деклариращ финализиране на Поръчка. Договорът е гаранция за покупка на поръчаните Стоки през електронния магазин от срана на Клиента и изразява съгласие за доставянето и заплащането на поръчката, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.

          3.6. Съдържание:

            – цялата информация на електронния магазин

            – съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към divamagazine.bg

            – всякаква информация, предоставена по какъвто и да е начин от страна на служител на www.divamagazine.bg – чрез електронни или други средства за предаването на информация от разстояние

            3.7. Банков превод – платежно действие от страна на Купувача или www.divamagazine.bg, направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път.

            3.8. Стоки/Продукти – Единица артикул/абонамент.

            IV.ОБЩИ УСЛОВИЯ

            4.1. Общите условия на www.divamagazine.bg са задължителни за всички Клиенти на електронния магазин.

            4.2. Когато използвате електронния магазин означава, че Вие сте се запознали с Общите условия за използване на сайта и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

            4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.divamagazine.bg по всяко време чрез актуализирането им, след този момент промените влизат в сила и стават задължителни за спазване от всички Клиенти.

            4.4. Във всеки случай на промяна на общите условия www.divamagazine.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуване на промените в електронния магазин.

            4.5. www.divamagazine.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.divamagazine.bg уточнява, че изображенията имат илюстративен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

            4.6. Характеристиките или цените, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.divamagazine.bg предварително се извинява на своите Клиенти.

            Ако в процеса на обработка на текуща поръчка се открие грешка или неточност в поднесената техническа информация, която може да е подвела Клиента при избора му на стока, то www.divamagazine.bg се задължава да информира Клиента.

            В случай, когато Клиентът открие грешка или разминаване в техническата информация, подадена му от www.divamagazine.bg за даден продукт, едва след доставка и приемането му, то Клиентът има право да върне стоката на Продавача и да изиска възстановяване на цялата сума, платена за продукта с включени куриерски разходи, свързани с връщане то му.

            4.7. www.divamagazine.bg си запазва правото да публикува информация на английски език:

            – когато е невъзможен еднозначен превод на български език

            – в случаите на цитиране на общоприети стандарти или спецификации, съществуващи само и единствено на английски език

            – в случаите, когато името или модела на продукта е на английски език и преводът би затруднил идентифицирането му от държавните органи за защита и контрол.

            V. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

            5.1. Достъпът до Електронния магазин с цел осъществяване на Поръчка е позволен на всеки Клиент, навършил 18 години. www.divamagazine.bg не предвижда осъществяване на поръчки с непълнолетни лица или лица, поставени под законови ограничения.

            5.2. www.divamagazine.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.divamagazine.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с www.divamagazine.bg, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.divamagazine.bg не носи отговорност за каквито и да е щети, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

            5.3.  Комуникация между Клиента и www.divamagazine.bg може да се осъществи чрез директна връзка по телефон или имейл.

5.4. Всички цени в Електронния магазин са крайни, обявени в лева или евро с включено ДДС и всички други изисквания по закон.

5.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Електронният магазин не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с плащания са единствено за сметка на Купувача.

            VI. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

            6.1. Всеки Потребител може да стане Клиент като направи Поръчка в www.divamagazine.bg

            6.2. Клиентът може да прави Поръчки на Електронния магазин бутон „Списания“ на сайта, следвайки логическите стъпки, указани в Електронния магазин, за да завърши и изпрати „Поръчка”.

            6.3. След избиране на „Списания“ клиентът се пренасочва към страница, от която избира покупка на едно или повече списания, като:

– Попълва данни за доставка на избраното списание – име, фамилия, имейл, телефон, град, адрес, пощенски код, необходими за комуникация във връзка с получаването на избрания продукт.

– Избира метод на плащане – по банков път или с наложен платеж. При желание за фактура, попълва данни за фактура, която се предоставя с първата доставка и по електронен път.

            6.4. При успешен абонамент Клиентът получава имейл за потвърждение.

            6.5.  С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на www.divamagazine.bg да се свърже с него.

            VII.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

            7.1. Поръчки, направени в петък вечер, почивни дни или официални празници, се обработват през първия работен ден от седмицата.

            7.2. www.divamagazine.bg има право да откаже или анулира направена Поръчка в случаи на:

– Непълни или грешни данни, предоставени от Клиента

– Невъзможно изпълнение на Поръчка поради изисквания на Клиента

            VIII.АДМИНИСТРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

            8.1. Цените, обявени в www.divamagazine.bg, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

            8.2. Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

            8.3. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

            8.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

            8.5. Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок www.divamagazine.bg не може да извършва каквито и да било промени или корекции по издадена фактура.

            IX.ДОСТАВКА

            9.1. Продавачът се задължава доставките да отговарят на всички стандартни изисквания.

            9.2. Продавачът се задължава да доставя сам или чрез куриерска фирма по посочен от Клиента начин:

– До точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. В този случай куриерът доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.

            9.3. Продавачът ще осигури подходящото опаковане и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ, Клиентът трябва да се свърже с Продавача, за да му бъдат изпратени.

            X.ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

            10.1. Право на връщане на Поръчка Клиентът има по време на получаването ѝ, като е необходимо да се следват следните условия:

– Да откаже пратката като уведоми устно куриера за намеренията си

– Да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера

– Да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката

– Желателно е Клиентът да уведоми за връщането на стоката www.divamagazine.bg

            10.2. Клиентът има право да върне вече закупена стока в 7-дневен срок след получаването, като е необходимо да следва следните стъпки:

– Да уведоми www.divamagazine.bg за това на имейл или телефон, за да се уточнят детайлите по връщането.

– Да заплати разходите по транспорта за връщане

            10.3. След приемането на върнатата стока www.divamagazine.bg се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума. Плащанията, направени по банков път – се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането. За плащания направени през виртуалния постерминал – възстановяването на сумата става единствено през виртуалния постерминал.

            XI.СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

– При стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид

– При стоки, които имат следи от използване

– При стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане

            XII. ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ

– При наличие на спор между Клиента и www.divamagazine.bg, страните по спора гарантират, че ще положат всички усилия за разрешаването му чрез диалог и взаимни отстъпки.

– При наличие на затруднение или проблем при ползване на електронния магазин свържете се с нас на предоставените контакти.

– При непрофесионално или недобросъвестно отношение от страна на консултант или служител на www.divamagazine.bg, Клиентът има право да подаде сигнал или оплакване директно до Управителя на „Муузон Глобъл Медия“ ЕООД на адреса на управление на дружеството, посочен по-горе.

– При нерешен спор между Клиента и www.divamagazine.bg може да подадете сигнал като използвате електронна форма за подаване на жалба-сигнал към Държавната Комисия за Защита на Потребителя или се свържете с гореща линия на потребителя 0700 11 122.

Spread the love